Ressam Paolo Veronese tarafından çizilmiş portresi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan iktidarını sürdüren Sultan II. Murad ya da Koca Murat, 1404 yılında Edirne’de doğdu. Babası Çelebi Mehmed, dedesi Yıldırım Bayezid, annesi Emine Hatun’dur. Sultan II. Murad, babasının 1421 yılında ölümü üzerine İmparatorluğun 6. padişahı olarak tahta çıktı. Genç padişahın tahta çıkışı, İmparatorluk için oldukça zor bir döneme denk geldi. Tahta çıktığı dönemde Anadolu ve Balkanlar’da birçok isyan ve ayaklanma patlak vermişti ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyordu.

Sultan II. Murad ilki 1421’den 1444’e ikincisi de 1446’dan 1451’e kadar olmak üzere imparatorluğu iki kez yönetti. İmparatorluk topraklarının genişlemesinin bölgeye istikrar ve refah getireceğine inanan II. Murad, bir dizi askeri sefere katıldı. Bu seferler içinde en önemlileri Macar İmparatorluğu’na karşı olanlardı denilebilir. Sultan, Macarlara karşı bir dizi askeri sefer düzenledi ve kazandığı zaferler İmparatorluğunun bölgedeki etkisini büyük ölçüde arttırdı.

II. Murad, aynı zamanda tasavvufla derinden ilgilenen biriydi. Hükümdarlığı sırasında inzivaya çekilerek ve meditasyon yaparak önemli miktarda zaman geçirirdi. Aynı zamanda çok saygı duyulan bir şairdi, Mûradî mahlasıyla yazdığı şiirler onun manevi duygularını yansıtır. Padişah II. Murad, daha sonra kamusal yaşamdan çekilerek kendini ruhani arayışlara adadı ve saltanatını oğlu II. Mehmed’e devretti. Daha sonra İstanbul’u da fethederek Doğu Bizans İmparatorluğu’na son verecek olan Fatih Sultan Mehmed, padişahlığının ilk yıllarında ciddi zorluklarla karşılaştı ve babası II. Murad, oğluna rehber ve destek olmak için tahta geri döndü.

Barış adamı olmasına rağmen Sultan II. Murad aynı zamanda yetenekli bir askeri stratejistti ve Osmanlı ordusuna önemli katkılarda bulundu. “Silahdar” adında yeni bir süvari birliği kurdu ve savaşlarda başarılı olduğu kanıtlanmış yeni askeri taktikler uyguladı. Askeri katkılarının yanı sıra Sultan II. Murad, sanat ve kültürle de ilgilendi. Sanatın hamisiydi ve birkaç önemli binanın inşasına yardım etti. Bu alandaki en önemli katkılarından biri, Bursa şehrinde cami, medrese ve hastane içeren büyük bir külliye olan Muradiye Külliyesi’nin inşasıdır. Padişah II. Murad, halkının iyiliği için yorulmadan çalışan büyük bir dürüstlük ve bilgelik adamı olarak tanınır. Yoksulların ve marjinallerin savunucusuydu ve saltanatına sosyal ve ekonomik koşullarda önemli gelişmeler damgasını vurdu. Adalete derinden bağlıydı ve halkına adil davranılmasını sağlamak için çok çalıştı. Sonuç olarak Sultan II. Murad, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biriydi.

Sultan II. Murad’ın Katıldığı Savaşlar ve Dönemin Önemli Olayları

Sultan II. Murad döneminde Ordusuyla birlikte birçok askeri savaş ve sefere girişmiştir. Bunlardan bazıları;

  • Osmanlı- Macar Savaşları (1421-1439): Osmanlı Devleti ile Macaristan Krallığı arasında II. Murad’ın saltanatının ilk yıllarından itibaren bir dizi savaş ve çatışma başladı. Bu savaşlar 1439 yılına kadar devam etti. Osmanlılar, Belgrad ve diğer önemli Macar şehirlerini ele geçirerek seferlerde büyük ölçüde başarılı oldular.
  • Bizans-Osmanlı Savaşı (1422-1430): Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan savaş. Çatışma 1422’de başladı ve 1430’a kadar devam etti. Osmanlılar Selanik’i ve diğer bazı önemli Bizans şehirlerini ele geçirmeyi başardılar.
  • Osmanlı-Venedik Savaşı (1423-1430): Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında bir çatışma. Savaş 1423’te başladı ve 1430’a kadar devam etti. Osmanlılar, Balkanlar ve Ege Denizi’ndeki birçok Venedik topraklarını ele geçirmeyi başardı.
  • Osmanlı-İran Savaşları (1444-1447): Osmanlı İmparatorluğu ile İran’ın Safevi hanedanı arasındaki bir dizi savaş. Osmanlılar, Tebriz ve diğer önemli İran şehirlerini ele geçirerek seferlerde büyük ölçüde başarılı oldular.
  • Osmanlı-Haçlı Savaşı (1443-1444): Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan ve Polonya liderliğindeki Avrupa güçleri koalisyonu arasında yapılan bir savaş. Çatışma, II. Murad’ın ilk saltanatının sonraki yıllarında başladı ve bir çıkmazla sonuçlandı.
  • Konstantinopolis Kuşatması (1453): Sultan II. Mehmed liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu’nun Bizans başkenti Konstantinopolis’i ele geçirerek Bizans İmparatorluğu’nu fiilen sona erdirdiği Bizans-Osmanlı Savaşları’nın son seferi. Bu savaşlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun genişlemesinde ve Osmanlı’nın bölgede büyük bir güç olarak kurulmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca ilgili bölgelerin kültürleri ve toplumları üzerinde de önemli etkileri oldu.

Döneminin Önemli Olayları

  • Çelebi Mehmed’in ölümünden istifade ederek Bizans’ın kışkırttığı Şehzade Mustafa’nın isyanı bastırılmış ve şehzade öldürülmüştür. İsyanın bastırılmasının ardından isyanı kışkırtan Bizans üzerine gidilerek İstanbul(Konstantinapolis) kuşatılmış ancak başarı elde edilememiştir.
  • Anadolu Türk birliğini kurma çalışmalarına devam edilmiş, Menteşe, Hamit, Aydın ve miras yoluyla da Germiyanoğulları Osmanlı Devleti’ne bağlanmış, Karamanoğulları’yla mücadele edilerek Beyşehir ve Seydişehir alınmıştır.
  • Anadolu beylikleriyle mücadele eden Osmanlı Devlet diğer yandan da Balkanlar’da özellikle Erdel Beyi Hünyadi Yanoş karşısında arka arkaya başarısızlıklar almıştır. Bunun üzerine 1444’te Edirne’de Segedin Antlaşması imzalanmıştır. Buna antlaşmaya göre; İki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacak, Tuna nehri sınır kabul edilecek, Sırbistan yeniden kurulacak, fakat Osmanlı’ya vergi verecek. Eflak Macaristan’a bırakılacak, fakat Osmanlı’ya vergi verecektir. Segedin antlaşması Osmanlılar’ın imzaladığı ilk önemli antlaşmadır. Antlaşma sonrasında II. Murat, 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’i tahta geçirmiştir. Bu durum da yeni bir Haçlı ordusunun toplanmasına sebep olmuştur.

Kaynak ve ileri okuma;