Zitvatorok Antlaşması (11 Kasım 1606) Nedir? (Anlaşmanın Nedenleri, Şartları ve Sonuçları)

Zitvatorok Antlaşması, 11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşisi (bu dönemdeki lideri Rudolf II) arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, 11 Kasım 1606 tarihinde Macaristan’ın Zitvatorok kasabasında imzalanmıştır, adını da buradan alır. Bu antlaşmanın imzalanma nedenleri, özellikleri ve sonuçları şöyledir. Nedenleri Uzun süren savaş: Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşisi arasındaki savaş, 1593 […]

Daha fazla oku

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu, Antik Roma’nın uluslararası hükümet sistemi olarak bilinir. Roma İmparatorluğu, M.Ö. 27 ile M.S. 476/1453 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan iki farklı evreye sahiptir: Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans İmparatorluğu olarak da adlandırılır). İlk dönemde Roma, bir cumhuriyet olarak yönetiliyordu. Ancak zamanla toprak genişledikçe ve karmaşıklaştıkça, iç ve dış tehditlerin etkisiyle […]

Daha fazla oku

31 Mart Olayı (Vakası) Nedir? (Sebepleri ve Sonuçları)

31 Mart Olayı ya da Vakası, Osmanlı Devletinde II. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı yapılan bir ayaklanma ve darbe teşebbüsüdür. Olay Rumî Takvime göre 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) tarihinde başladığından bu adla anılmaktadır. 31 Mart Ayaklanması on üç gün sürmüştür. II. Meşrutiyet döneminin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Askeri bir […]

Daha fazla oku

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu) Nedir? (Ferman İle Gelen Yenilikler)

Osmanlı Devleti’nde, Sultan Abdülmecid tarafından imzalanan Gülhane hattı Hümayunu (Tanzimat Fermanı) Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmasıyla başlayan ve Birinci Meşrutiyet’e kadar süren ıslahat ve batılılaşma dönemini(1839-1876) başlatan fermandır. Tanzimat Fermanı geniş bir çevre tarafından Türkiye’de sosyal hukuk devleti düzenine geçiş sürecinin ilk önemli belgesi olarak kabul edilir. Dönemin Londra Büyükelçisi Mustafa Reşid Paşa, bu görevden […]

Daha fazla oku

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878) (Sebepleri, Maddeleri ve Sonuçları)

Ayastefanos Antlaşması, 1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sonunda 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan barış antlaşmasıdır. Yeşilköy Antlaşması olarak da bilinir. Sultan II. Abdülhamid’in karşı olmasına rağmen Mithat Paşa, Damat Mahmut Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının sebep olduğu Osmanlı-Rus Harbi, Türklerin yenilmesiyle sonuçlandı. Osmanlı Ordularının Rumeli ve Doğu Anadolu’da yenilmesi ve Rus Ordularının batıdan […]

Daha fazla oku

Ankara Savaşı (1402) (Savaşın Sebepleri, Sonuçları)

Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid (I. Bayezid) ve Timur arasında, Ankara’nın Çubuk Ovasında 28 Temmuz 1402 tarihinde gerçekleşen meydan savaşı. Ankara Savaşı geç ortaçağ tarihinin en kanlı meydan savaşlarından biri olan ve Osmanlıların mağlubiyetiyle sonuçlanmış, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasına ve Fetret Devri (1402-13) olarak bilinen bir iktidar boşluğu döneminin yaşanmasına yol açmıştır. Osman Gazi ve oğlu Orhan […]

Daha fazla oku

Amasya Antlaşması (1555) (Sebepleri, Sonuçları)

Amasya anlaşması Kanuni Sultan Süleyman’ın çıktığı 3. Azerbaycan Seferi sonunda, Türkmenler ile savaşmanın anlamsız olduğunun fark edilmesi ve kardeş kavgasına son vermek için Osmanlı ve Safevi Devleti arasında imzalanan ilk yazılı antlaşmadır. 1533 yılından beri devam eden savaşların sonunda, İran Şahı’nın, 1555’de Kanuni Sultan Süleyman’a gönderdiği mektup sonunda imzalanmıştır. 1554 yılında Osmanlı Ordusu Kars’a gelerek […]

Daha fazla oku

Akkoyunlular Kimlerdir? (Akkoyunlu Devleti)

Akkoyunlular, Doğu Anadolu’da devlet kuran bir Türk oymağıdır. Akkoyunluların soyu Oğuzların Bayındır boyuna bağlanır. Bazı tarihçilere göre Karakoyunlular ile birlikte 13. yüzyılın sonlarında Mevaünnehir’den Azerbaycan ve Doğu Anadolu’ya göç ederek 15. yüzyıl başlarında bağımsız bir devlet kurdular. Diyarbakır yöresini anayurt seçtiler ve topraklarını Erzurum(Horasan), Fırat ve Kafkas Dağları’ndan Basra Körfezi’ne kadar genişlettiler. Akkoyunlu Devleti’nin en […]

Daha fazla oku

Akkerman Antlaşması (1826) (Sebepleri, Sonuçları)

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 7 Ekim 1826 tarihinde imzalanan bir antlaşmadır. Anlaşmanın adı Romanya’nın Akkerman şehrinde imzalanmasından gelir. Rusya, 1812 yılında imzalanan Bükreş Barış Antlaşması hükümlerinin açıklığa kavuşturulması ve yorumlanması yolunca 1814’den beri çalışmış ve en sonunda 7 Mart 1826’da Babıali’ye verdiği bir ultimatom ile amacına ulaşmıştır. Bu ultimatom sonucunda Osmanlı ve Rus delegeleri […]

Daha fazla oku

Akçay Savaşı (1397) (Akçay Savaşının Sebepleri, Sonuçları)

1397 yılında Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları Beyliği arasında gerçekleşen, Karaman’ın işgaliyle sonuçlanan Osmanlı-Karaman Savaşı. 1396’daki, Macar Kralı Sihismund’un Osmanlılar aleyhine giriştiği Niğbolu harekatından güç alan Karamanoğlu Alaüddin Bey, Ankara’yı basarak Anadolu Beylerbeyi Sarı Timurtaş Paşa‘yı esir aldı. Ancak Niğbolu zaferini haber alınca esir Timurtaş Paşa’yı çeşitli hediyelerle Yıldırım Bayezid’e geri göndererek afdilemişse de affı kabul […]

Daha fazla oku