Halk Hikâyesi Nedir? (Halk Hikâyesinin Özellikleri)

Halk hikâyesi, hikâye türünün en eski örneklerinden olan destanlardan modern hikâyeye geçişi sağlayan anonim hikâyelerdir. Halk hikâyeleri edebiyatımızda 16. asırdan itibaren görülmeye başlamış ve genellikle aşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade ile dinleyicilere karşı anlatılmış, nesilden nesle aktarılmıştır. Türk Edebiyatında bu özelliğe sahip olan ilk hikâyeler “Dede Korkut Hikâyeleri”dir. Halk hikâyelerinde genellikle aşk, kahramanlık ve […]

Daha fazla oku

Destan Nedir? (Destan Türünün Özellikleri)

Bir edebiyat terimi olarak destan “tarih öncesi tanrı, tanrıca, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope” anlamına gelir. Manas, Şehname, İlyada, Kalevala birer destan örneğidir. Destanların kahramanları toplumu yöneten kişiler ya da destana konu olan savaşlarda sivrilen kahramanlardır. Destanlar, geçmiş zamanlarda yaşamış insanların inanışlarını, yaratılış ve varoluş konularındaki düşüncelerini yansıtır. Ayrıca […]

Daha fazla oku

Masal Nedir? (Masalın Genel Özellikleri ve Türleri)

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “masal” “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.” şeklinde tanımlanmıştır. Masalın Genel Özellikleri Masallar “konu, olay, yer, zaman, kişi, amaç” yönlerinden değerlendirilir. Konu: Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular; doğruluk, dürüstlük, […]

Daha fazla oku

Roman Nedir? (Romanın Konusu, Unsurları ve Roman Türleri)

Roman, gerçekleşmiş ya da gerçekleşme ihtimali olan olayları ve konuları düzyazı şeklinde işleyen edebi türdür. Bir romanı diğer yazı türlerinden ayıran en önemli özelliği uzun olmasıdır. Romanlarda olaylar gerçeklere uygun bir tarzda ele alınır. Bir sözcük olarak “Roman”, Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan halkın konuştuğu dile verilen addır. Daha sonra herkesin anlayabilmesi için bu dilde […]

Daha fazla oku

Hikâye (Öykü) Nedir? (Hikâye Türünün Unsurları, Türleri ve Özellikleri)

Hikâye ya da öykü, gerçek ya da gerçekleşebilecek olan olayları anlatan düz yazı türüdür, okuyanda heyecan veya zevk uyandırır. Hikayeler çoğunlukla birkaç sayfadan oluşur, hikâyenin kişileri azdır ve bir tek olay anlatmak amacıyla yazılır. Milli Edebiyat kültürümüzün önemli parçalarından olan “Dede Korkut Hikâyeleri”, “Destanlar” ve “Halk Masalları”nı saymazsak, Avrupai tarzda ilk hikâyeler Tanzimat Edebiyatı döneminde […]

Daha fazla oku

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir? (Örnekleri ve Temsilcileri)

Ekspresyonizm ya da dışavurumculuk, birinci dünya savaşının öncesindeki sıkıntılı ve bunalımlı yıllarda Almanya’da ortaya çıkan edebi akımdır. Empresyonizme tepki olarak doğmuş, önce resim alanında ortaya çıkmış daha sonra da edebiyata yansımıştır. Daha çok Alman sinemasında uygulanmıştır. Akımın Savundukları Amaç insanın ruhsal durumunu anlatmaktır. Ekspresyonizm insanın, iç dünyasını ve duygularını en gizli ve çıplak yönleriyle anlatmayı […]

Daha fazla oku

Empresyonizm (İzlenimcilik) Nedir? (Özellikleri ve Temsilcileri)

Empresyonizm ya da izlenimcilik, 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan özellikle edebiyat ve resim üzerinde etkili olmuş bir akımdır. Bu görüşü savunan sanatçı doğrudan gerçeği değil, kişilerin gördüklerinin kendisinde bıraktığı izlenimi aktarır. Özellikleri 19. yüzyılda ortaya çıkan bu görüş, bütün güzel sanatları etkisi altına almıştır. Bu görüşte gerçekçilik ve nesnellik ikici, kişisel yorum ise birinci plandadır. […]

Daha fazla oku

Sembolizm (Simgecilik) Nedir? (Özellikleri ve Sembolizm Akımının Temsilcileri)

Sembolizm ya da simgecilik, 19. yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak doğan bir şiir akımıdır. Parnalistler tarafından yazılan eserlerde insanların duygularına yer verilmezken sembolistler bunun aksine duygusallığa ve insanın iç dünyasına yönelmişlerdir. Bu akımla birlikte artık fizyolojiden psikolojiye; gözlem ve deneyden duygu ve bilinçaltına; nesnellikten öznelliğe doru bir yönelme görülür. Sembolistler, sembollerle dış çevrenin insan […]

Daha fazla oku

Parnasizm (Şiirde Gerçekçilik) Nedir? (Genel Özellikleri ve Temsilcileri)

Parnas, Yunanistan’da esin perilerinin oturduğuna inanılan bir dağın ismidir. Parnasizm, 1860 yılında Fransa’da “Çağdaş Parnas” şiir dergisi etrafında toplanan sanatçılar tarafından çıkarılmış ve yalnız şiirde görüşen bir edebi akımdır. Gauiter’in kurucusu olduğu parnasizm(şiirde gerçekçilik) 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğan realizmi benimsemiştir. Fransa’da romantizmin etkisi altında kalan şiirin aşırı duygusallığına ve hayalciliğine tepki […]

Daha fazla oku

Natüralizm (Doğalcılık) Nedir? (Genel Özellikleri ve Temsilcileri)

Emile Zola’nın kurucusu olarak kabul edildiği natüralizm (ya da doğalcılık), hayatı bilimsel açıdan ele alan, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da gelişen edebiyat akımıdır. Emile Zola “Deneysel Roman” adlı eserinde natüralizm ilkelerini açıklar. Taine’nin determinizm, Bernard’ın deneysel uygulama, Darwin’in evrim ve soya çekim düşünceleri natüralizmin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Naturalistler, determinizmi (doğa olaylarında aynı nedenler aynı […]

Daha fazla oku