İnorganik Nedir? (İnorganik Maddelerin Özellikleri)

İnorganik, kelime anlamı olarak organik olmayan (canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan ya da bir canlı tarafından üretilmemiş) anlamına gelir. Su, mineral, asit, baz ve tuzlar inorganik maddelere örnektir. Canlı hücreler doğadan aldıkları bu maddeleri doğrudan veya maddelerin yapısını değiştirerek kendine özgü bir forma dönüştürerek kullanabilir. İnorganik maddeler genellikle yapılarında karbon bulunmayan maddelerdir. Fotosentez yapabilen […]

Read More

Sinir Hücresi (Nöron) Nedir? (Yapısı, Özellikleri ve Çeşitleri)

Sinir Hücresi Sözlükte; 1 . Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet. Sinir Hücresi (Nöron) Yapısı ve Görevi Hücre, doku, organ ve bunların organizasyonuyla sinir sistemi oluşur. Sinir hücreleri bir araya gelerek sinir dokuyu, sinir dokular sinir sistemi organlarını ve organlar da bir araya gelerek sinir […]

Read More

Erozyon (Aşınım) Nedir?

Erozyon ya da aşınım; toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayıdır. Doğal erozyon uzun yıllar içinde oluşurken, insan müdahalesi olmamış alanlarda ana maddeden toprak oluşumuna eşit ya da daha az bir hızla oluşur. Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp […]

Read More

İklim Değişikliği Nedir?

Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden tekrar uzaya yansır. Atmosfer, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit gibi gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Böylelikle yeryüzündeki ortalama sıcaklık, birçok canlının hayatını sürdürmesine imkan verecek bir ısı düzeyini  (15°C) yakalar. Eğer sera gazları olmasaydı, […]

Read More

Asit Yağmuru Nedir?

Endüstri, enerji ve fosil yakıt tüketimi gibi faaliyetlerin sonucunda atmosfere kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazları yayılır ve bu gazlar kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilir. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarlar ile yağış olarak düşerler. Asit yağmurları, asidik kimyasal maddelerin yağmur, kar, sis, çiy veya kuru […]

Read More

Ses Kirliliği Nedir?

Ses kirliliği; düzensiz ve şiddeti yüksek, kulağa hoş gelmeyen seslerdir. Günümüzde özellikle büyük şehirlerde nüfusun hızla artmasıyla çok artmıştır. Bu durumun başlıca nedenler, trafik yoğunluğu, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye sınırlarında bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültülerdir. Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün şiddeti, insana vereceği zararın boyutunu etkiler. Sesin şiddeti desibel (dB) […]

Read More

Radyo Aktif Kirlilik Nedir?

Radyoaktivite, bazı maddelerin atomlarının bozunarak enerji yaymasıdır. Radyo aktif kirlilik, radyoaktif maddelerin neden olduğu kirliliktir. İnsan eliyle ya da doğal olarak nükleer reaksiyonlar sonucu oluşan radyoaktif yan ürünlerin çevreye bırakılması radyoaktif kirlilik oluşturur. İnsanlar, hayatın bir parçası olarak uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yer kabuğunda bulunan radyoizotoplar, su ve gıdalar gibi doğal kaynaklardan yayılan […]

Read More

Toprak Kirliliği Nedir?

Toprak birçok canlı türü için yaşam alanıdır. Özellikle 20. Yüzyılın ortalarına doğru hızlı nüfus artışı ile birlikte, tarım ve diğer alanlardaki sanayi ve teknolojinin büyük bir hızla gelişmesine paralel olarak, toprak kirliliği de artmaya başlamıştır. Toprak kirliliği; katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Bir yerde belirli bir […]

Read More

Su Kirliliği Nedir?

Su bütün canlıların yapısında bulunur ve canlıların yaşamını devam ettirebilmeleri için temiz su gerekmektedir. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte kentlere başlayan göç, hızlı ve düzensiz kentleşme su kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Su kirliliği; göl, nehir, okyanus, deniz ve yer altı suları gibi su barındıran havzalarda görülür ve içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım […]

Read More

Hava Kirliliği Nedir?

Hava kirliliği; atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek ve maddi zararlar meydana getirecek miktarlara yükselmesidir. Atmosferi meydana getiren gazların (oksijen, azot, karbondioksit ve diğer gazlar) karışımlarından oluşan hava, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereklidir. Havayı oluşturan gazlar; devamlı bulunan ve miktarı değişmeyen gazlar (azot, oksijen, […]

Read More