Nihilizm ya da hiççilik, kelime olarak Latince de “hiç” anlamına gelen “nihil” sözcüğünden türetilmiştir. Nihilizm ahlaki güç ve kuvvetleri yok sayan, mevcut güçlere, değerlere ve düzene karşı çıkan, hiçbir iradeye boyun eğmeyi ilke olarak kabul etmeyen görüşlerin genel adıdır. Bu anlayış Tanrının varlığını, irade özgürlüğünü, bilginin imkanını, ahlakı ve tarihin mutlu sonunu reddeder. Herşeyi, her gerçeği ve değeri inkâr eden bu görüş, bilgi felsefesi, varlık açıklaması, ahlâk ve siyaset alanında kabul görerek yayılma imkânı bulmuştur.

Bu görüş, varlığa her şekliyle şüphe ile yaklaşır ve hatta yok sayar. Her çeşit bilgiyi inkâr ederek hiçbir doğru, genel/geçer bilginin olamayacağını ileri sürer. Bu görüşün kökleri Antikçağ Yunan Felsefesine, özellikle Gorgias’ın inkârcılığına kadar ulaşır. Gorgias, varlık ve bili ile ilgili nihilizmini şu şekilde ortaya koyar;

  1. Hiçbir şey yoktur.
  2. Bir şey olsaydı da bilemezdik.
  3. Bilseydik de başkalarına bildiremezdik.

Bu görüşler hem varlığı, hem de bilgiyi elde etme imkânını inkâr eder. Ayrıca Sofistler ve Septikler, tenkit edilemeyen ve kendisinden şüphe edilemeyen hiçbir şeyin olmadığını ileri sürerek, tenkitçi ve şüpheci bir nihilizmi ortaya koymuşlardır.


İleri okuma için;

Ayrıca bakın;