Kavimler Göçü Sonrası Kurulan Türk Devletleri ve Uygarlıkları

Kavimler Göçü Orta Asya’daki Çin egemenliğinden kurtulmak için M.S 350 yıllarında batıya hareket eden Hun grubu, Volga-Don nehirleri arasında yaşayan Hunların daha batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar ve günümüzdeki Slav halklarının ataları olan Ön Slavlar yaşamaktaydı. 375 yılında Hunlar, Gotların ve Ön Slavların yaşadıkları bu bölgeye girdiler. […]

Daha Fazla Oku

Orta Asya İlk Türk Tarihi ve Uygarlıkları

Hunlardan Önceki Orta Asya Tarihi ve Uygarlığı M.Ö 5. bin yıldan itibaren Sibirya’nın batısında ve güneyinde özgün bir Bozkır uygarlığı varlığını sürdürmekteydi. Bu dönemde yazıyı kullanıp kullanmadığı tam olarak bilinmeyen bu uygarlık atlara koşum takan ilk uygarlık olmuş, tahta, deri gibi dayanıksız ürünleri işlemesini bilmiş, daha sonra metali de işleyerek tarım yapmasını öğrenmiştir. 7.2.Orta Asya’daki […]

Daha Fazla Oku

Erzurum Muharebesi (1877) Sebepleri ve Sonuçları

Erzurum Muharebesi, 8-9 Kasım 1977 tarihlerinde Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşen muharebedir. Erzurum’u almak, Aziziye tabyalarını ele geçirmek ve şehir merkezine saldırmak için hazırlanan Ruslara karşı, Erzurum halkı tabyadan kalan askerlerle birlikte karşı saldırıya geçti. Gece başlayıp sabaha kadar devam eden bir çarpışmanın ardından Ruslar Aziziye Tabyalarını boşalttı ve hezimete uğrayarak geri çekildi. Muharebe […]

Daha Fazla Oku

Eski Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları

Hitit Öncesi Anadolu Hatti ve Diğer Krallıklar Anadolu, M.Ö 2000-1800 yılları arasında Asurluların Anadolu’da ticaret kolonileri kurmasıyla yazı ile tanışmış ve tarihsel dönemlere girmiştir. Yazılı kaynaklardan anlaşıldığıkadarıyla bu dönemde Anadolu’da birbirinden bağımsız küçük krallıklar vardı. En önemli krallık Purushanda idi. Kaynaklar, bu krallıktan başka Hititlere ismini veren ve merkezi Hattuş olan Hatti ve yanı sıra […]

Daha Fazla Oku

İran Uygarlıkları ve Tarihi

İran; Hindistan, Orta Asya, Mezopotamya, Anadolu ve Kafkasya arasında yer alır. Tarihi boyunca bu bölgelerden gelen halkların ve kültürlerin etkisinde kalmış ve bu birikimle kendine has yeni kültürler sentezlemişlerdir. Elamlar (M.Ö. 3200-M.Ö. 539) Elamlar M.Ö. 3. bin yılın başlarından M.Ö. 539 yılına kadar İran’ın güneybatısında, Mezopotamya ve Sümer ülkesinin doğunda yer alan bölgede hüküm sürmüş […]

Daha Fazla Oku

Eski Mısır Uygarlıkları ve Tarihi

Ünlü Yunan tarihçisi Herodotos’a göre “Mısır Nil’in armadağınıdır”. Nil Orta Afrika’nın dağlarında doğar ve 6671 km yol alarak Akdeniz’e dökülür. Nehril son 930 kilometresi Mısır’da bulunur. Mısır ya da Nil Vadisi, delta ve etrafındaki birkaç sahadan oluşur. Nil Vadisi; kuzeyinde deniz, güneyinde ise balta girmemiş ormanlar, bataklık bölgeler; doğu ve batısında ise çöller tarafından korunduğundan […]

Daha Fazla Oku

Mezapotamya Bölgesi – Tarihi ve Coğrafyası

Mezopotamya Bölgesi ya da kısaca Mezopotamya, günümüzde Irak sınırları içerisinde bulunan, Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki bereketli topraklar olarak bilinir. Maden ve ormandan yoksun olan bölge, Fırat ve Dicle Nehirlerinin getirdiği bereketli alüvyon topraklarıyla zenginleşmiş ve eksikliklerini komşu bölgelerle sıkı ticari ilişkiler kurarak tamamlamaya çalışmıştır. Mezopotamya kelimesi Antik Yunanca “Mesopotamia” sözcüğünden gelir ve anlamı “iki […]

Daha Fazla Oku

Edirne (Adrianople) Savaşı

Edirne, Adrianople ya da Hadrianopolis Savaşı olarak da bilinir. Kaynakların aktardığına göre 9 Ağustos 378 tarihinde, Doğu Roma İmparatoru Valens liderliğindeki bir Doğu Roma Ordusu ve Gotik isyancılar arasında, Roma’nın Trakya eyaletine bağlı ve o zaman ki adı Adrionople olan bugün Türkiye sınırları içindeki Edirne yakınlarında gerçekleşti. Savaş Gotlar için ezici bir zafer ile sonuçlanırken […]

Daha Fazla Oku

Rönesans (Yeniden Doğuş) Nedir?

Rönesans ya da kelime anlamıyla Yeniden doğuş, Orta Çağ ve Yenilenme süreci arasındaki tarihi dönem olarak bilinir. Rönesans Dönemi; 15 – 16. yy İtalya’da Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesiyle sanat, bilim, felsefe ve mimarlık arasındaki bağların tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çevirilerinin yapıldığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) […]

Daha Fazla Oku

Kültür Nedir?

Kültür, Latince “cultura” kelimesinden türetilmiş ve dilimize geçmiş bir sözcüktür. Sözcük Latince de inşa etmek, işlemek, süslemek gibi anlamlara gelmektedir. Bir toplum, topluluk veya millette nesilden nesle aktarılan herhangi bir işi genel olarak yapış, herhangi bir olaya genel bakış ve herhangi bir duruma genel olarak davranış tarzını kapsar. Bu minvalde kültür, genel bir anlam taşıyabileceği […]

Daha Fazla Oku