Orta Asya’daki Çin egemenliğinden kurtulmak için M.S. 350’li yıllarda batıya hareket etmeye başlayan Hun grubu, Volga-Don Nehirleri arasında yaşayan Hunların daha da batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar ve günümüzde aynı topraklarda yaşamını sürdüren Slav halklarının ataları olan Ön Slavlar yaşamaktaydı. Hunlar ise 375 yılında bu bölgeye girmeye başladılar.

Buralara Hunların yerleşmesiyle bölgede daha fazla tutunamayan ve çoğunluğunu Germen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, Gepitler, Burguntlar, Vandallar ve Germen olmayan Slavlar batıya doğru göç etmeye başladı. Romalılar tarafından barbar olarak görülen bu kavimler karşılarına çıkan diğer kavimleri de önlerine katarak İspanya’ya hatta Kuzey Afrika’ya kadar ilerlediler. Avrupa’da yıllarca süren ve günümüz Avrupa Devletlerinin temellerinin atıldığı bu döneme Kavimler Göçü denir.

Göçün ilk yıllarında Germen kabileleri Roma İmparatorluğu’nun batısındaki birçok bölgeyi ele geçirmiştir. 376’da Hunalarla savaşan Got kabilesi Tervingiler, imparatordan izin alarak Roma topraklarına yerleşmişlerdir. 377’de Marcianopolis’te (günümüzde Varna yakınları) Tervingilerin lideri Fritigern, Romalı asker Lupicinus ile buluşmasında öldürüldü. Bunun üzerine Tervingiler ayaklandı ve Got kabilesi olan Vizigotlar 410 yılında İtalya’yı istila etti.

Kavimler Göçünün Sonuçları

  • Kavimler Göçü sonrasonda özellikle Avrupa’da Eski Çağ sona ererken, Orta Çağ başlamıştır.
  • Hunların baskısıyla Orta Avrupa’ya gelen kavimler, günümüz Avrupa Devletlerinin temelini atmışlardır.
  • Türk, Macar, Fin gibi Ural-Altay kavimlerinin Avrupa’daki faaliyetleri başladı, Avrupa Hun Devleti kuruldu.
  • Göç sonrasında Roma İmparatorluğu, Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrılmış, daha sonra Hunların baskısı sonucunda Batı Roma güçten düşerek 476 yılında yıkılmıştır.
  • Batı Roma’nın yıkılmasıyla Avrupa’da feodal bir yönetim egemen olmuş, siyasi, iktisadi, dini ve sosyal açıdan Avrupa’yı asırlarca etkisi altına alacak bir dönem başlamıştır.
  • Hristiyanlık yeni gelen kavimler arasında da yayılmış ve giderek daha dogmatik bir dini düşünce Avrupa’ya hâkim olmuş, bunun sonucunda Avrupa’da skolastik dönem başlamıştır.