Avârız vergisi, Osmanlı Devleti zamanında olağanüstü hallerde halka yüklenen malî, aynî ve bedenî vergidir. Bu vergi hem Müslümanlardan hem de gayrimüslimlerden alınırdı. Başlangıçta olağan üstü hallerde alınan bu avarız zamanla sürekli vergi hâline gelmiştir. Hangi tarihte ortaya çıktığı bilinmemekle beraber Sultan Fatih Mehmed devrine ait kayıtlarda bu vergiye rastlanmaktadır.

Halk, gelirine ve sahip olduğu gayri menkule göre ala, evsat, hahir, ahkar ve edrui olmak üzere çeşitli gruplara ayrılmakta ve bu esasa göre avarız toplanmaktaydı. Toplanan vergiye ise “Avarız akçesi” denilmekteydi.

Lütfi Paşa “Asafname” adlı eserinde avarızın, dört-beş yılda bir, para olarak alınan bir vergi olduğunu yazmaktadır.  Bu vergi XVI. yüzyıl ortalarında orduya alınacak peksimet bedeli olmak üzere adam başına yirmi akçe olarak tespit edilmişti.

Tanzimatın ilanından sonra bu vergi kaldırılmıştır.