Âyan Nedir?

Âyan, bir ülkenin, bir bölgenin ileri gelenler, sözü geçen onurlu kişileridir. Resmi bir görevi olmadığı halde bulunduğu çevrede otoritesine güvenerek devlet işlerine bile karışabilen güçlü kidişer. 1876 ve 1908 meşrutiyetlerinden sonra kurulan Ayan Meclisinin de üyesidirler. Osmanlı Devleti’nde önceleri şehir ve kasaba halkı tarafından seçilen ayanlar, devlet işeriyle ilgilenir, o bölge valisinin buyruklarını yerine getirirlerdi. […]

Daha Fazla Oku

Avârız Vergisi Nedir?

Avârız vergisi, Osmanlı Devleti zamanında olağanüstü hallerde halka yüklenen malî, aynî ve bedenî vergidir. Bu vergi hem Müslümanlardan hem de gayrimüslimlerden alınırdı. Başlangıçta olağan üstü hallerde alınan bu avarız zamanla sürekli vergi hâline gelmiştir. Hangi tarihte ortaya çıktığı bilinmemekle beraber Sultan Fatih Mehmed devrine ait kayıtlarda bu vergiye rastlanmaktadır. Halk, gelirine ve sahip olduğu gayri […]

Daha Fazla Oku

Meclis-i Âyan Nedir?

Âyan Meclisi ya da Meclis-i Âyan Osmanlı Devleti’nin Meşrutiyet sistemi içinde bir Senato veya bir Üst Kamara benzeri bir kurum olup, Meclis-i Mebusan (seçilmiş milletvekilleri) ile birlikte Meclis-i Umumî’yi (Genel Meclis) meydana getiren ve 23 Aralık 1876 tarihli Kanûn-ı Esâsî’ye (Anayasa) göre kurulmuş yasama organıdır. Âyan (toplumun önde gelenleri) Meclisi üyelerini Padişah seçerdi ve sayıları […]

Daha Fazla Oku

Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması Nedir?

Doksan üç Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda imzalanan barış antlaşmasıdır. Osmanlı-Rus Harbi, Türklerin genel olarak yenilmesiyle sonuçlandı. Ruslar batıdan Yeşilköy’e, doğudan Erzurum’a kadar geldiler. Osmanlı Devleti mütareke istedi. Rus orduları başkomutanı Nikolay barış esaslarının mütarekeyle birlikte görüşülmesi şartıyla bu isteği kabul etti. 3 Mart 1878’de Osmanlı Tarihinde benzeri görülmeyen, Osmanlı aleyhine ağır şartlar getiren Ayestafanos […]

Daha Fazla Oku

Aydınoğulları Beyliği (1308-1426)

Aydınoğlu Beyliği veya Aydınoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde, 14. yüzyıl başlarında Güneybatı Anadolu’da Aydın ve çevresinde kurulmuş; döneminde hayli etkili olmuş bir Türkmen beyliğidir. Kuruluşu ve çöküşü 1308’de Aydın ve çevresinde kuruldu. Devletin kurucusu Aydınoğlu Mehmed Bey, Germiyanoğlu Yakub Bey’in ordusunda subaşıydı (ordu komutanı) ve Germiyanoğulları Beyliği’nin Batı […]

Daha Fazla Oku

Kavimler Göçü Sebepleri ve Sonuçları

Orta Asya’daki Çin egemenliğinden kurtulmak için M.S. 350’li yıllarda batıya hareket etmeye başlayan Hun grubu, Volga-Don Nehirleri arasında yaşayan Hunların daha da batıya göçmelerine neden oldu. O tarihlerde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlüklerde Cermen kavimlerinden olan Gotlar ve günümüzde aynı topraklarda yaşamını sürdüren Slav halklarının ataları olan Ön Slavlar yaşamaktaydı. Hunlar ise 375 yılında bu bölgeye girmeye […]

Daha Fazla Oku

Doğu Roma-Bizans Tarihi

Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun İS 395’te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasıyla ortaya çıktı. Başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda Germen kabilelerince yıkıldı. Merkezi Konstantinopolis (bugün İstanbul) olan ve Doğu Roma İmparatorluğu da denen Bizans İmparatorluğu ise, bin yılı aşkın bir süre varlığını sürdürdü. Bizans’ın ortaya çıkışı, Roma İmparatoru Constantinus’un başkenti Roma’dan bugünkü […]

Daha Fazla Oku

Ortaçağ Avrupa Tarihi

Kavimler Göçü Orta Asya’daki Büyük (Asya) Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Hunların batı istikametinde Karadeniz’in kuzeyine gelmeleri, bu bölgede bir göç hareketini başlatmıştır. (375) Hunların bu hareketiyle bölgede tutunamayan kavimler de bulundukları bu bölgeden batıya doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç dalgasına da “Kavimler Göçü” adı verilmiştir. Hunların hareketiyle beraber Kuzey Karadeniz’de bulunan, Ön Bulgarlar, […]

Daha Fazla Oku

Amerika Tarihi ve Uygarlıkları

Olmekler Olmekler bölgede bilinen en eski uygarlıktır. Olmeklerin yaşadıkları bölge, Meksika Körfezi kıyılarından büyük Okyanus’a ve Kosta Rika’nın güneyine uzanır. Olmeklerin etkisi bütün Orta Amerika boyunca uzanır. Bu uygarlığın özellikle sanat alanında gösterdiği ilerleme diğer uygarlıklar için bir rehber olmuştur. Olmekler M.Ö 2300 yıllarında toprak kap imalatında uzmanlaşmışlardır. M.Ö 1800 ile M.Ö 1500 yılları arasında […]

Daha Fazla Oku

Eski Yunan Tarihi ve Uygarlıkları

Eski Yunan Tarihi ve Uygarlıkları Ege ve Yunan dünyasında Bronz Çağı’nda üç önemli uygarlık vardı. Kylad, Minos ve Miken uygarlıkları. Kyklad Uygarlığı Orta Ege’de Kyklad takımadalarında gelişmiştir. Kyklad kültür ve uygarlığı zamanın değiştirici etkilerine ve toplumu şekillendiren olayların oluşuna göre üç ana bölüme ayrılarak incelenir. Erken, Orta ve Geç Kykladik Uygarlık olarak adlandırılan bu üç […]

Daha Fazla Oku