Islahiye Teşkilatı (Fırka-i Islahiye) Nedir?

Islahiye Teşkilatı ya da Fırka-i Islahiye 1865-1866 yıllarında Çukurova, Cebel-i Bereket (Gavur Dağı) ve Kozan dağlarında devlet idaresini yeniden kurmak üzere oluşturulmuş askeri kuvvet. Harekat Harekat Öncesi Durum 19. yüzyılın başlarından itibaren giderek çoğalan “denetim dışı” alanları yeniden itaat altına almak ve Osmanlı ülkesinin geniş bir coğrafyasında göçebelikten yerleşik hayata geçişi sağlamak için öteden beri […]

Daha Fazla Oku

Islahat Fermanı Nedir?

Islahat Fermanı veya Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasî kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermandır. Tanzimat Dönemi’nin önde gelen devlet adamlarından biri olan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa tarafından büyük Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. […]

Daha Fazla Oku

Irakeyn Seferi

Irakeyn Seferi, Osmanlı ordusunun doğuya yönelik en büyük ve en uzun süreli askeri harekatlarından biridir. Irâk-ı Acem olarak adlandırılan İran’ın kuzeybatı kesimiyle, Irâk-ı Arap olarak adlandırılan Bağdat ve yöresine girilmesi sebebiyle tarihi kaynaklarda Irakeyn (İki Irak) Seferi olarak adlandırılmıştır. Harekat Mohaç Muharebesi sırasında Anadolu’nun orta ve doğu kısımlarında çıkan isyanlar sonrasında Anadolu’nun güvenliği açısından İran’a […]

Daha Fazla Oku

Hünkâr İskelesi Antlaşması

Hünkâr İskelesi Antlaşması, 8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul’un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Rus İmparatorluğu ile imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasıdır. Antlaşmaya götüren nedenler Mısır valiliğini ele geçirdikten sonra, devrin olaylarıyla bunalmış merkezden uzak bu vilâyetteki iktidarına çeşitli tedbir ve reformlarla kuvvet katan, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü sıkıntı ve krizlerden istifade ile Mısır’da […]

Daha Fazla Oku

Ayasofya Müzesi ve Tarihi

Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul’da yapılan ünlü ve büyük bir kilisedir. İstanbul’un fethinden sonra cami hâline getirilmiştir. Günümüzde ise müze olarak kullanılmaktadır. Ayasofya sözcüğü; adındaki “aya” sözcüğü “kutsal, azize”, “sofya” sözcüğüyse herhangi bir kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada “bilgelik” anlamındaki sophos sözcüğünden gelir. Dolayısıyla “aya sofya” adı “kutsal bilgelik” ya da “ilahî bilgelik” anlamına […]

Daha Fazla Oku

Bâb-ı Âli Baskını Nedir?

Bâb-ı Âli Baskını, Osmanlı İmparatorluğu’nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey’in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli’nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbedir. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa’ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonrasında iktidar İttihat ve Terakki’nin eline geçmiştir. 1911 yılının […]

Daha Fazla Oku

Ayak Divanı Nedir?

Ayak Divanı; olağan üstü durumlarda padişahın huzurunda kurulan, padişahtan başka kimsenin oturmayıp ayakta durarak işin hemen bir karara bağlanmasından adını alan divandır. Saraydaki ayak divanlarında, padişahın oturduğu taht, sarayın babüsseade denilen kapısının önünde, mermer sütunlara dayalı reval veya eyvanın aktında bulunurdu. Padişahlarin yapmak mecburiyetinde kaldıklari ayak divani; ya mühim gördükleri ve şüphe ettikleri bir yolsuzluğun […]

Daha Fazla Oku

Aşar (Öşür) Vergisi Nedir?

Aşar (öşür) vergisi; Osmanlı Devletin’de köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergi. Osmanlı Devleti’nin temel gelir kalemini oluşturan vergi, arazi para ile sulanıyorsa yirmide bir oranında verilir. Arazi mahsülleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, şeker kamışı ve meyveler gibi mahsüllerdir. Arapça olan “öşür” sözcüğünün anlamı “onda bir”dir […]

Daha Fazla Oku

Ases Nedir?

Ases, Osmanlı güvenlik görevlisidir. “Yasakçı” olarak da anılırlar. Asesler subaşının yanında hizmet eder. Geceleri çarşı ve pazar yerlerini beklemekle görevlidir. Görevleri karşılığında dükkân sahiplerinden belirli bir ücret almaktaydılar. 16. yüzyıldan itibaren asayişsizliğin artması ile subaşılara destek olarak verilen güvenlik amaçlı bölüklerdir. İdaresini asesbaşı adlı amir üstlenir. Kadı ve subaşıların olağanüstü durumlarda başvurduğu kolluk gücü konumundaydılar. […]

Daha Fazla Oku

Aşiret Mektebi (Mekteb-i Aşîret-i Hümâyun) Nedir?

Aşiret Mektebi (özgün adıyla Mekteb-i Aşiret-i Hümayun), Osmanlı Devleti’nde önde gelen aşiret liderlerinin çocuklarının Osmanlı eğitim sistemi içerisinde yetiştirilerek devlete ve saltanata bağlamak amacıyla Sultanı Sultan II. Abdülhamid tarafından İstanbul’da 21 Eylül 1892 tarihinde açılan okul. 12-16 yaş arasında erkek çocukların öğrenim gördüğü orta dereceli parasız yatılı bir okul idi. İstanbul’da Akaretler’deki bir binada bir […]

Daha Fazla Oku