Kristal kaya tuzu.

Bir asit ve bir bazın nötrleştirme reaksiyonu ile oluşan bir iyonik bileşiktir. Tuzlar, ürünün elektriksel olarak nötr olmasına (net bir şarj olmadan) ilişkin katyonlardan (pozitif yüklü iyonlar) ve anyonlardan (negatif iyonlar) oluşur.

Bu bileşen iyonları, klorür (Cl) gibi inorganik veya asetat (CH3CO2) gibi organik olabilir; ve florür (F) gibi monatomik veya sülfat (SO2−4) gibi poliatomik olabilir.

Çeşitleri

Su içinde çözüldüğünde hidroksit iyonu üreten tuzlara alkali tuzlar, asidik çözeltiler üreten tuzlar asidik tuzlardır. Nötr tuzlar asitli veya bazik olmayan tuzlardır. Zwitterionlar aynı molekül içinde anyonik ve katyonik merkezler içerir, ancak bunlar tuz olarak kabul edilmez.

Özellikleri

Renk

Katı tuzlar sodyum klorid ile gösterildiği gibi şeffaf olma eğilimindedir. Birçok durumda, görünür opaklık veya şeffaflık, tek tek monokristallerdeki büyüklük farkıyla ilgilidir. Işık, tane sınırlarından (kristalitler arasındaki sınırlar) yansıdığından, daha büyük kristaller şeffaf olurken, polikristalin agregalar beyaz tozlara benzemektedir.

Tuzlar, anyonlardan veya katyonlardan kaynaklanan birçok farklı renkte bulunurlar.

Örneğin:

  • Sodyum kromat, kromat iyonu sayesinde sarıdır.
  • Potasyum dikromat, dikromat iyonu nedeniyle turuncu renktedir.
  • Kobalt nitrat, hidratlanmış kobaltın (II) ([Co(H2O)6]2+) kromoforu nedeniyle kırmızıdır.
  • Bakır sülfat, bakır (II) kromoforu nedeniyle mavi.
  • Potasyum permanganat permanganat anyonun menekşe rengine sahiptir.
  • Sodyum klorür, magnezyum sülfat heptahidrat renksiz veya beyazdır, çünkü kurucu katyonlar ve anyonlar spektrumun görünür bölümünü emmemektedir

Az miktarda mineraller tuzdur çünkü su ile çözülürler. Benzer şekilde inorganik pigmentler tuz olmamaya eğilimli olur, çünkü çözünürlük için çözünmezlik gereklidir. Bazı organik boyalar tuzlardır, ancak suda hemen hemen çözünmezler.

Tat

Farklı tuzlar, tuzlu (sodyum klorür), tatlı (kurşun zehirlenmesine neden olan kurşun diasetat), ekşi (potasyum bitartrat), acı (magnezyum sülfat) ve umami veya tuzlu su (monosodyum glutamat gibi) olmak üzere beş temel tadı da ortaya çıkarabilir ).

Koku

Zayıf asitlerin veya zayıf bazların (“zayıf tuzlar”) tuzları konjugat asidi gibi koku çıkarırken (örneğin, asetik asitler gibi asetatlar ( sirke) ve hidrojen siyanür (badem) gibi siyanürler) veya bileşen iyonlarının eşlenik tabanı (örneğin amonyum gibi amonyum tuzları) içerir. Bu yavaş, kısmi parçalanma genellikle suyun varlığı ile hızlandırılır, zira hidroliz zayıf tuzların oluşumundaki tersinir reaksiyon denkleminin diğer yarısıdır.

Çözünürlük

Birçok iyonik bileşik, suda veya diğer polar çözücülerde önemli ölçüde çözünürlüğe sahiptir. Moleküler bileşiklerin aksine, tuzlar çözeltide anyonik ve katyonik bileşenlere ayrılırlar. Kafes enerjisi, katılar içindeki bu iyonlar arasındaki kohezif kuvvetler çözünürlüğü belirler. Çözünürlük, her bir iyonun çözücü ile ne kadar iyi etkileşime girdiğine bağlıdır, bu nedenle belirli desenler belirgindir. Örneğin, sodyum, potasyum ve amonyum tuzları genellikle su içinde çözünür.

Dikkate değer istisnalar amonyum hekzakloroplatinat ve potasyum kobaltitinittir. Çoğu nitrat ve birçok sülfat suda çözünebilir. İstisnalar, baryum sülfat, kalsiyum sülfat (az çözünür) ve kurşun (II) sülfatı içerir, burada 2+/2- eşleştirmesi yüksek kafes enerjilerine yol açar. Benzer sebeplerden dolayı, çoğu alkali metal karbonat su içinde çözünmez. Bazı çözünebilir karbonat tuzları şunlardır: sodyum karbonat, potasyum karbonat ve amonyum karbonat.

İletkenlik

Tuzlar karakteristik olarak elektrik izolatörüdür. Erimiş tuzlar veya tuz çözeltileri elektrik iletirler. Bu nedenle, sıvılaştırılmış (erimiş) tuzlar ve çözülmüş tuzları (örneğin sudaki sodyum klorür) içeren çözeltilere elektrolitler denir.

Erime noktası

Tuzların karakteristik olarak yüksek erime noktaları vardır; sodyum klorür 801 ° C’de erir. Düşük kafes enerjileri olan bazı tuzlar, oda sıcaklığında veya oda sıcaklığında sıvı haldedir. Bunlara genellikle tuz karışımları olan erimiş tuzlar ve genellikle organik katyonlar içeren iyonik sıvılar dahildir. Bu sıvılar, çözücüler gibi olağandışı özelliklere sahiptir.


Ayrıca bakın;