Estetik güzelliğin ve lezzetin doğası ile sanat felsefesinin (felsefenin bir alt bölümü ve estetik dalı) ilgilenen bir felsefe dalıdır. Öznel ve duyusal-duygusal değerleri ya da bazen duygu ve lezzet yargıları olarak adlandırılan değerleri inceler.

Yunanca αἰσθητικός’tan ( aisthetikos , “estetik, duyarlı, duyarlı, duyu algısına ait” anlamına gelir) ve bu da αἰσθάνομαι’dan ( aisthanomai , “algıladım, hissediyorum, anlam” anlamına gelir)

Estetik, hem doğal hem de yapay estetik deneyim ve muhakeme kaynaklarını kapsar. Görsel sanatı izleme, müzik dinleme, şiir okuma veya doğayı keşfetme gibi estetik nesnelerle veya ortamlarla meşgul olduğumuzda aklımızla bunların ne demek istediğini düşünürüz.

Alandaki bilim adamları estetiği “sanat, kültür ve doğa üzerine eleştirel yansıma” olarak tanımlamışlardır. TDK sözlük ise estetik kelimesini;

  • “Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat” şeklinde tanımlamıştır.

Boğaziçi’nin, Sarayburnu yarımadasını, tarihî üslup ve estetiklerini korumak için çok iyi hazırlanmış projeler var.- Haldun Taner

Estetik ve Sanat Felsefesi

Estetik güzellik çalışmasıyken, sanat adı üzerinde sanat çalışmalarıdır. Bununla birlikte, estetik hem güzellikle hemde sanatla ilgili soruları kapsar. Güzellik felsefesi nesneler arasındaki estetik deneyim ve estetik yargılar gibi konuları inceler.

Bazıları için estetik, Hegel’den beri sanat felsefesinin eş anlamlısı olarak kabul edilirken, bazıları ise bu yakından ilişkili alanlar arasında önemli bir ayrım olduğu konusunda ısrar ediyor. Pratikte, estetik yargı herhangi bir nesnenin (mutlaka bir sanat nesnesi olması gerekli değil) duyusal tefekkür veya takdirini ifade ederken, sanatsal yargı sanatın veya bir sanat eserinin tanınmasını, takdir edilmesini veya eleştirilmesini ifade eder.

Felsefi estetik sadece sanat hakkında konuşmak ve sanat eserleri hakkında yargıda bulunmak değil, aynı zamanda sanatın ne olduğunun net bir tanımını vermek zorundadır. Sanat, felsefe için özerk bir varlıktır, çünkü sanat duyularla ilgilenir ve sanat, herhangi bir ahlaki veya politik amaçtan bağımsızdır.

Estetikçiler, tarihsel gelişmeleri birçok dönemin sanatına kuramsal yaklaşımlarla karşılaştırırlar. Sanat çeşitlerini fiziksel, sosyal ve kültür ortamlarına göre incelerler. Estetikçiler ayrıca insanların sanat ve materyallerle ilgili olarak gördüklerini, duyduklarını, hayal ettiklerini, düşündüklerini, öğrendiklerini ve hareket ettiklerini anlamak için psikolojiyi kullanırlar. Estetik psikoloji yaratıcı süreç ve estetik deneyimi inceler.

Estetik yargı, evrenseller ve etik

Estetik yargı

Estetik, bir nesneye veya fenomene duyuşsal etki alanı yanıtımızı inceler. Estetik değer yargıları duyusal düzeyde ayrımcılık yeteneğimize dayanır. Bununla birlikte, estetik yargılar genellikle duyusal ayrımcılığın ötesine geçer.

David Hume için estetik sadece “bir kompozisyondaki tüm malzemeleri algılama yeteneği” değil, aynı zamanda insanlığın geri kalanından kaçan zevklerin yanı sıra, sıkıntılara da olan duyarlılığımızdır. “

Immanuel Kant için ( Kritik Eleştiri , 1790), “zevk”, duyumdan zevk doğduğunda ortaya çıkan bir sonuçtur, ancak bir şeyin “güzel” olduğuna karar vermek üçüncü bir gereksinime ister: duyum, yansıtıcı tefekkür kapasitelerimizi yürüterek hazdan zevk almalıdır. Güzellik kararları aynı anda duyusal, duygusal ve entelektüeldir.

Władysław Tatarkiewicz‘in görüşüne göre , sanatın sunumu için altı koşul vardır: güzellik, biçim, temsil, gerçekliğin yeniden üretimi, sanatsal ifade ve yenilik. Ancak, bu nitelikleri bir sanat eserinde tespit edemeyebilirsiniz. 

Estetik Yargıda Bulunan Faktörler

Gök kuşaklarının genellikle estetik çekiciliği vardır.

Estetik değerlerin yargılanması genellikle başka birçok konuyu da içerir. Tiksinme gibi tepkiler, duyusal algılamanın içgüdüsel yollarla yüz ifadeleriyle ve hatta tıkaç refleksi gibi davranışlarla bağlantılı olduğunu gösterir. Ancak tiksinti genellikle öğrenilmiş veya kültürel bir sorun olabilir;

  • Darwin’in işaret ettiği gibi, ne çorba ne de sakalların kendisi iğrenç olmasa da, bir adamın sakalında bir çorba şeridi görmek iğrençtir. Estetik yargılar, fiziksel tepkilerimizde kısmen somutlaşmış olan duygularla veya duygular gibi bağlantılı olabilir; yüce bir manzaradan ilham alan huşu, fiziksel olarak artmış bir kalp atış hızı olarak kendini gösterebilir.

Görüldüğü gibi, duygular ‘kültürel’ tepkilere uygundur, bu nedenle estetik her zaman ‘bölgesel tepkiler’ ile karakterizedir, bu nedenle Francis Grose, güzelliğin tehlikeli ve her zaman yeniden dirilen diktatörlüğünün aksine estetiğin anti-evrenselliğini ilan eden ilk kritik ‘estetik bölgeselist’ olarak iddia edilebilir.  ‘Estetik Bölgeselcilik’ bu nedenle, sadece kültürü dikkate alınmadığı için güzel olarak kabul edilen ve adlandırılan şeyle ilgili estetik karşı geleneğini korumak için herhangi bir evrensel güzellik kavramına karşı çıkan politik bir ifade ve duruş olarak görülebilir.

Benzer şekilde, estetik yargılar kültürel olarak bir dereceye kadar koşullandırılabilir. Britanya’daki Victorialılar Afrika heykelini sık sık çirkin gördüler, ancak birkaç on yıl sonra Edward izleyicileri aynı heykelleri güzel olarak gördüler. Güzellik değerlendirmeleri arzu edilebilirlikle, hatta cinsel isteklilikle bağlantılı olabilir. Böylece, estetik değer yargıları ekonomik, politik ya da ahlaki değer yargılarıyla ilişkilendirilebilir. Mevcut bir bağlamda, bir Lamborghini’nin bir statü sembolü olarak arzu edildiği için kısmen güzel olduğuna karar verebilir veya kısmen aşırı tüketimi ifade ettiği ve politik veya ahlaki değerlerimizi ihlal ettiği için onu itici olarak değerlendirebiliriz. .

Estetik yargıların incelenmesinde üçüncü bir ana konu, bunların sanat formlarında nasıl bir araya getirildikleri. Örneğin, bir resmin güzelliğinin kaynağı, güzel müziğinkinden farklı bir karaktere sahiptir, bu da estetiklerinin aynen farklı olduğunu gösterir. Dilin estetik yargıyı ifade etmedeki belirgin yetersizliği ve Sosyal inşaatın rolü bu konuyu daha da gölgelemektedir.

Estetik evrenseller

Filozof Denis Dutton insan estetiğinde altı evrensel imza belirledi:

  1. Uzmanlık veya ustalık. İnsanlar teknik sanatsal becerileri geliştirir, tanır ve takdir eder.
  2. Turistik olmayan zevk. İnsanlar sanat için sanatın tadını çıkarır ve onları sıcak tutmasını veya masanın üzerine yiyecek koymasını talep etmezler.
  3. Stil. Sanatsal nesneler ve performanslar, onları tanınabilir bir stile yerleştiren kompozisyon kurallarını karşılar.
  4. Eleştiri. İnsanlar sanat eserlerini değerlendirmek, takdir etmek ve yorumlamak için bir noktaya değiniyorlar.
  5. İmitasyon. Soyut resim gibi birkaç önemli istisna dışında, sanat eserleri dünyanın deneyimlerini simüle eder.
  6. Özel odak. Sanat sıradan yaşamdan ayrılır ve dramatik bir deneyime odaklanır.

Estetik etik

Estetik etik, insan davranışlarının ve davranışlarının güzel ve çekici olan tarafından yönetilmesi gerektiği fikrini ifade eder. John Dewey, estetik ve etik birliğinin aslında “adil” davranış anlayışına yansıdığını – çekici ve ahlaki olarak kabul edilebilir bir anlamı olan kelimeye işaret ettiğini belirtmiştir. Daha yakın zamanlarda, James Page estetik etiğin barış eğitimi için felsefi bir gerekçe oluşturmak için alınabileceğini öne sürdü.


Ayrıca Bakın;

Dış Bağlantılar;