Hukuk Felsefesi Nedir?

Hukuk felsefesi; insanların toplum olarak bir arada yaşamalarıyla oluşan ilişkilerin dayandığı ya da dayanması gerektiği temelleri, karşılıklı hak ve yükümlülükler bakımından ele alan felsefe disiplinidir. Kendi içindeki her bir akım tarafından farklı tanımları yapılan ve farklı içeriği olan hukuk felsefesi, felsefenin hukukla ilişkin alanıdır. Hukukun kaynağı, amacı, adalet ve mevcut hukuk düzenlerinin meşrutiyeti gibi kavram […]

Read More

Ahlâk (Etik) Felsefesi Nedir?

Ahlak felsefesi, insan yaşamının etiğiyle ilgilenen felsefe disiplinidir. İnsan yaşamındaki değerler, ilkeler ve yargıları inceler. Ahlak filozoflar tarafından keşfedilmiş veya geliştirilmiş normlar değildir, ahlak felsefeden de önce var olmuş ve oluşmuştur. Ancak felsefe ile birlikte “iyi olan nedir?”, ya da “kötü olan nedir? gibi soruların yanında yapılan eylem ve davranışlardan hangisinin “doğru, yanlış” ya da […]

Read More

Güzellik Felsefesi (Estetik) Nedir?

Estetik güzelliğin ve lezzetin doğası ile sanat felsefesinin (felsefenin bir alt bölümü ve estetik dalı) ilgilenen bir felsefe dalıdır. Öznel ve duyusal-duygusal değerleri ya da bazen duygu ve lezzet yargıları olarak adlandırılan değerleri inceler. Yunanca αἰσθητικός’tan ( aisthetikos , “estetik, duyarlı, duyarlı, duyu algısına ait” anlamına gelir) ve bu da αἰσθάνομαι’dan ( aisthanomai , “algıladım, […]

Read More

Bilgi Aktı Nedir?

Bilgi herhangi bir nesne üzerinde daha önceki tecrübelerimize dayanarak edindiğimiz fikirdir. Akt ise felsefede süje ve obje arasında kurulan bağdır. Bu tanımlardan yola çıkarsak bilgi aktı özneden objeye yönelen bilgi edinme amaçlı bir bilinç etkinliğidir ve Algılama, anlama (kavrama) ve açıklama türünde olabilir. Örnek verecek olursak; “Karşı duvarın dibinde ki masanın rengi mordur.” şeklinde yapılan […]

Read More

Bilgi Nedir?

Bilgi kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, vukuf” anlamına gelir. Doktor hastanın durumu hakkında yakınlarını bilgilendirdi. Öncelikle bilgi denilen şey, insana aittir, bilgi insan bilgisidir. Bu sebeple, bilgi kuramının konusu olan bilgi insanın kendi bilgisidir. Böyle bir bilgi genellikle zihinsel bir etkinlik olarak anlaşılmıştır. Akıl […]

Read More

Felsefe Nedir?

Felsefe kelimesi Arapçadan dilimize geçmiştir. Arapçaya da Yunanca “Philosophia (filyasofya)” sözcüğünden girmiştir ve “philia (filia) seviyorum, peşinden koşuyorum” ve sophia “(sofya) bilgi, bilgelik, hikmet” sözcüklerinden oluşan bir kelimedir.  Felsefe, bilgelik veya Arapça hikmet sevgisi demektir. Tarihte ilk filozof olarak anılan kişi M.Ö. 6. Yüzyılda yaşamış Antik Yunanlı bir düşünür olan Thales’tir. Öte taraftan felsefe (philohophia) […]

Read More