Kütlenin Korunumu Yasası (Lavoisier Yasası)

Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı, oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre;

  • X+Y=Z+Y tepkimesinde X ve Y girenler (reaktif) olup, Z ve T (ürünler)’e kütlece eşittir.

Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimysal tepkimelerde atom sayıları korunur.

Örnek:

  • C (karbon) +O2 (oksijen) = CO2 (Karbon dioksit)

1 mol C atomu 12 gram, 1 mol O2 molekülü 32 gramdır. Bu bilgiye göre 1 mol C atomu 44 gram olur.

Sabit Oranlar Yasası (Proust Yasası)

Bir element başka bir elementle birleşerek bileşik oluşturduklarında bileşik içindeki elementlerin kütleleri oranı sabittir. Buna göre; bir bileşik örneğin suyun 18 gramında 16 gram oksijen varken geri kalan 2 gramı hidrojendir. 9 gram su alınırsa bunun 8 gramı oksijen ve 1 gramı hidrojendir. Bu oran suyun ne şekilde elde edilmiş olursa olsun kesinlikle değişmez.

Katlı Oranlar Yasası (Dalton Yasası)

1804 yılında bu yasayı bulan John Dalton, bileşiklerde elementler arasındaki kütle oranının korunmasına karşın bazen aynı elementlerin birbirleriyle birleştiklerinde farklı özellikler gösteren bileşikleri oluşturduğu gözlenmiştir. Örneğin; karbon ve oksijenin birleşmesiyle özellikleri tamamen birbirinden farklı karbon dioksit ve karbon monoksit diye adlandırlan iki farklı ürün meydana gelir. Karbonmonoksit oldukça zehirli bir gazken karbondioksit soluk alıp verirken dışarı attığımız zehirli olmayan bir gazdır ve yeşil bitkilerin yaşamını sürdürmesi için gereken en temel elemanlardan biridi

Hacim Oranları Yasası (Gay-Lussac Yasası)

  1. Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır.
  2. Aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır.

Örnek:

  • H2(G) + Cl2(g) = 2 HCl(g) tepkimesine göre

1 mol H2, 1 Mol Cl2 ile birleşerek 2 mol HCl oluşturur. Hacimler mol sayıları ile doğru orantılı olduğu için, aynı olayı anlatmakta “1 hacim H2 gazı, 1 hacim Cl2 gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim HCl gazı oluşturur.” ifadesi de kullanılabilir.

İyonlaşma enerjisi

Bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjidir ve her atomda aynı değildir. Örneğin; helyum atomundan bir elektron koparmak için en büyük enerjiyi vermeniz gerekir (çünkü iyonlaşma enerjisi en büyük olan atomdur) bir atomun iyonlaşma enerjisi demek onun kimyasal tepkimeye girme isteği demektir. Bu sebeple soygazlar çok nadir tepkimeye girerler.

Bir atomun iyonlaşma enerjisi ne kadar büyükse, o atomu kimyasal olaylara sokmak o kadar zordur. Zaten atomlar değerlik orbitallerini doldurmak (kararlı bir yapıya ulaşmak) için  kimyasal tepkimeye girerler. Zaten son derece kararlı bir yapıya sahip olan atomu kimyasal tepkimeye sokmaya çalışmak, elektron koparmak demektir ve bu nedenle kararlı olan atomlar çok nadir tepkimeye girer.

Molar Hacim (Gazlar İçin)

0 °C derecede 1 atm basınç altında deniz seviyesindeki koşula normal şartlar denir. Normal şartlar altında 1 mol gazın hacmi 22,4 lt dir.yani 6,02×1023 atomdur.

İdeal gaz yasası

İdeal gaz yasası, sadece teoride olan ideal gazların durumları hakkında denklemler sağlayan bir yasadır. Bir miktar gazın durumu; basıncı, hacmi ve sıcaklığına göre belli olur.

Avogadro yasası

Bu yasa, eşit hacimdeki gazlar, eşit sıcaklıklarda aynı sayıda parçacık ya da molekül olduğunu öne sürer. Buna göre; belirli bir hacimdeki gazın bulundurduğu molekül sayısı, gazın kütle ya da boyutundan bağımsızdır. Örnek; aynı hacimdeki hidrojen ve nitrojen verilebilir. Buna göre, hidrojen de nitrojen de aynı molekül sayısına sahiptir.

Boyle yasası

Bu yasaya göre sıcaklıklar sabit tutulduğu sürece, belirli ölçüde alınan bir ideal gazın hacmiyle basıncının çarpımı sabittir

Charles yasası

Bu yasaya göre, sabit basınçta, herhangi bir miktardaki ideal gazın hacminin azalıp çoğalması, aynı oranda sıcaklığının da azalıp çoğalmasını etkiler.