İyon ya da yerdeş bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacıktır. Atomlar kararsız yapılarından kurtulmak ve kararlı hale gelebilmek için elektron alırlar ya da kaybederler. Bunun için de başka bir atomla ya da kökle bağ kurarlar.

Artı yüklü iyonlar katyon, eksi yüklüler ise anyon olarak adlandırılır. İyonlar; nötr atomlara, moleküllere ya da başka iyonlara elektron katılması, bunlardan elektron eksiltilmesi; iyonların başka parçacıklarla birleşmesi; iki atom arasındaki ortaklaşım (kovalent) bağının, bağın her iki elektronunun da atomlardan birinde kalacak biçimde parçalanması yoluyla oluşur.

Bir sodyum atomunun bir klor atomuyla tepkimeye girerek, sodyum katyonu ve klorür anyonu oluşturması; amonyak molekülüne bir hidrojen katyonu katılmasıyla amonyum katyonunun oluşması; su molekülünün ayrışmasıyla hidrojen katyonunun ve hidroksit anyonunun oluşması, iyon oluşum süreçleri arasındadır.

Pek çok kristalin madde, karşıt yüklü parçacıklar arasındaki çekim kuvvetinin etkisiyle düzgün geometrik biçimlerde bir arada tutulan iyonlardan oluşmuştur. İyonlar bir elektrik alanının etkisiyle taşınırlar ve elektroliz kaplarında elektrik akımını iletirler.