Islahhâne, 1863-1871 yılları arasında, zamanının Tuna Valisi olan Midhat Paşa tarafından kurumuş sivil teknik okullarıdır.

Islahhânelerin kuruluş amacı yetim, öksüz veya aileleri kendilerine bakamayacak kadar fakir olan müslüman veya gayri müslim çocuklara temel eğitim vermek ve meslek kazandırmaktı. Islahhâneler ilk olarak Niş’te açılmış olup, buradaki eğitim ve öğretimden iyi sonuçların alınmasıyla 1864’te Tuna vilâyetinin merkezi Rusçuk ile Köstenceye ve daha sonra Anadolu ve Rumeli’deki bir çok şehre açılmıştır.

Islahhaneler yatılı ve beş sınıflıydı. Öğrencilere okuma-yazma, temel matematik dersleri veriliyor, atölyelerde; terzilik, kunduracılık, debbağlık, dokumacılık, mürettiplik gibi meslekler öğretiliyordu. Okul giderleri de yapılan işlerin gelirleriyle karşılanıyordu. Islahhanelerin umulmadık başarısı, devlet adamlarının sanayi ile eğitim arasındaki ilişkiyi görmelerine yardımcı oldu. Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun oluşturulmasında bunun etkisi olduğu gibi, daha nitelikli mesleki ve teknik eğitim konusu da böylelikle gündeme geldi. Sanayi mekteplerinin açılması için bir tüzük hazırlandı. Islahhaneler kısa sürede sanayi mekteplerine dönüştürüldü.