İdadi, Osmalı Devleti eğitim sisteminde orta tahsili veren mektep. Sultaniere ve meslek yüksek okullarına öğrenci yetiştirmek gayesiyle kuruldu.

İlk olarak 1838’de açıkmaya başnanan rüştiyelere öğrenci yetiştirecek sıbyan okullarına hazırlık sınıfı manasına idadi denildi. Daha sonra Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Harbiye gibi yüksek askeri okulların hazırlık sınıflarına da askeri idadi adı verildi. 1869’da çıkarılan Maarif  Nizamnamasinde de bu ad altında okullar açılması isteniyordu. Buna göre idadilerin öğrenim süresi, rüştiye sınıfları ile birlikte yedi yıldı. İdadiler zamanla yaygınlaştırıldı ve her vilayete birer tane açıldı. 1923’ten sonra ise ortaokul ve lise adı altında faaliyetlerini sürdürdüler.