İbrahim Hakkı Paşa, V. Mehmed saltanatında 12 Ocak 1910 – 30 Eylül 1911 tarihleri arasında bir yıl sekiz ay on dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Meşrutiyet yıllarında Maarif ve Dahiliye Nazırlıkları yapan İbrahim Hakkı Paşa, 1910 yılında sadrazamlığın yanı sıra Hariciye ve Nafia Nezaretlerini de yönetmiş; Trablusgarp Savaşı sırasında istifa etmiştir. Devlet adamlığını sürdürürken çeşitli konularda ders kitapları da kaleme almıştır.

Yaşamı


1863 yılında İstanbul’da doğdu. Babası İstanbul Şehremaneti Meclis Reisi (Belediye Meclisi Başkanı) Sakızlı Mehmed Remzi Efendi’ydi.

1882’de Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. 1884’te Mâbeyn-i Hümâyun tercümanı oldu. II. Abdülhamid’e polisiye romanlar çevirdi. Bir yandan da Hukuk ve Ticaret Mekteplerinde dersler verdi. 1894’te Babıâli Hukuk Müşavirliğine getirildi. 30 kadar diplomatik komisyonda başkan ve üye olarak bulundu. İkinci Meşrutiyet’in ilânından önce Girit ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi.

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından bir gün önce kurulan 7. Sait Paşa kabinesinde Maarif Nazırı, iki gün sonra kurulan Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa kabinesinde Maarif ve Dahiliye Nazırlıklarını üstlendi. Bu görevde kalmak istemediğinden Aralık 1908’te bakanlıktan ayrıldı. Osmanlı Devleti’nin Roma büyükelçiliği görevini üstlendi. 1909 sonuna kadar bu görevi sürdürdü.

Hüseyin Hilmi Paşa’nın sadrazamlıktan istifası üzerine 1910 yılında da sadrazam oldu. Aynı zamanda Hariciye ve Nafia Nazırlığını da birlikte yürüttü. 1911’de İtalyanların Trablusgarp’a saldırması üzerine bakanlıktan istifa etti.

1913 yılında İngiltere’ye giden İbrahim Hakkı Paşa, pek çok görüşme yapıp anlaşmalar imzaladı. I. Dünya Savaşı başlayınca İstanbul’a döndü.

1915’te Berlin Büyükelçiliği’ne atandı. Ek olarak 1917’de Meclis-i Ayan üyeliğine atandı. Brest Litovsk Barış Antlaşması’nın görüşmeleri sırasında Osmanlı heyetinde görev yaptı. Berlin’e döndükten kısa bir süre sonra 29 Temmuz 1918 günü yaşamını yitirdi. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Yahya Efendi Tekkesi’ne defnedildi.

Devlet adamlığının yanı sıra bilim alanında çalışmaları da olan İbrahim Hakkı Paşa, ders kitabı tarzında eserler yazmıştır.

Eserleri


  • Medhal-i Hukuk-u Düvel, 1885
  • Tarih-i Hukuk-u Beyneddüvel, 1885
  • Küçük Osmanlı Tarihi, 1890
  • Tarih-i Umûmi, 3 cilt, 1887-1888