Hece ölçüsü Türk dilinin doğal ölçüsüdür. İslami Edebiyat (Divan Edebiyatı) öncesinden beri kullanılan milli veznimizdir. Hece ölçüsü Halk Şiirindeki dizelerde kullanılan hecelerin sayı eşitliğine dayanır.

İslamiyet’in kabulünden öncesine dayanan hece ölçüsüne halk ozanları “parmak hesabı” da demiştir. Türkçede sözcükler neredeyse tüm heceler eş değerde söylenir(yani hecelere vurgu yoktur). Hecelerde kalınlık, incelik, uzunluk, kısalık farkı gözetilmez. Bu açıdan hece ölçüsü Türkçenin ses(fonetik) yapısına da uygundur. Türkçe yazılmış en eski şiirlerden beri kullanılan hece ölçüsü, bu geleneğin devamı olan Halk Edebiyatında da kullanılmıştır.

Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde, dizelerin uyumunu pekiştirmek ve ahengi sağlamak için mısralar belirli bölümlere ayrılır. Ayrılan bu bölümlere durak adı verilir ve duraklar şiirleri tekdüzelikten kurtarır.

Hece Kalıpları

Hece ölçüsüyle yazılan bir şiirin tüm mısralarında eşit sayıda hece bulunur, bu aynı zamanda o şiirde kullanılan hece kalıbını oluşturur. Türk şiirinde en çok kullanılan 7,8 ve 11’li hece kalıplarıdır.

Örnek:

İster düşün kendini ister hayale kaptır.              14 hece

Uzar, uzar çünkü hiç sonu yoktur yolların.        14 hece

Bakarsın aldanmışsın, gördüğün bir seraptır.     14 hece

Sevimli bir hayale açılırken kolların.                 14 hece

           ATSIZ

Kurt olarak saldırdılar,      8 hece

Yeşil yurttan ayıların         8 hece

Vücudunu kaldırdılar.        8 hece

Çocuklar ibret alın:            8 hece

Her bugüne var bir yarın   8 hece

               Ziya Gökalp

Gerilir zorlu bir yay              7 hece

Oku fırlatmak için;               7 hece

Gece gökte doğar ay             7 hece

Yükselip atmak için.            7 hece

Mecnun inler kanını            7 hece

Leylaya katmak için            7 hece

Cilve yapar sevgili              7 hece

Gönül kanatmak için.          7 hece

                                           ATSIZ

Not: Heceleri doğru saymak için dizede geçen ünlü harfleri saymak heceleri sayarken kolaylık sağlar.

İs/ter dü/şün ken/di/ni is/ter ha/ya/le kap/tır.              14 hece (7+7=14’lü hece ölçüsü)

Uz/ar, uz/ar çün/kü hiç so/nu yok/tur yol/lar/ın.        14 hece

Ba/kar/sın al/dan/mış/sın, gör/dü/ğün bir se/rap/tır.     14 hece

Se/vim/li bir ha/ya/le a/çı/lır/ken kol/lar/ın.                 14 hece

Durak

Hece ölçüsü kullanılarak yazılan şiirlerde, ahengi artırmak amacıyla dizeler, okunurken belli yerlerinden ayrılır. Bu ayrım yerlerine de durak(durgunlama) denir.

  • Durak şiirde ahengi sağlar.
  • Sözün gidişi zorlanmadan şiir okuyucusuna bir nefes alma fırsatı verir.
  • Duraklarda kelimeler ortalarından bölünmez, iyi bir durakta kelime mutlaka bitmiştir.

Ayrıca Bakın;