“Felsefenin Müslümanlar arasında tanınmasına ve benimsenmesinde büyük görevler yapmıl olan Türk filozof ve siyaset bilimci Farabi, Aristoteles, Platon, Zenon, Plotinos gibi Yunan düşünürlerini yorumlamış, bunların görüşlerine kendi görüşlerini katmıştır.”

Al-Farabi  870-951 yılları arasında yaşamış, siyaset felsefesi , metafizik ,etik ve mantık alanlarında yazan tanınmış bir filozof, hukukçu ve bilim adamı.

Türk asıllı olmakla beraber, Hristiyan filozof Yuhanna bin Haylan’m özel dersleriyle felsefî öğrenim gördü. Daha sonra, o zaman­lar Grek felsefesinin merkezi olan Bağdad’a gitti. Haleb’e giderek Seyfü’d-Devle Ali İbn Hamdan’ın sarayında yaşadı ve diyalektik­teki (mantık) kabiliyetiyle herkesin hayranlığını kazandı. Haleb’te uzun bir süre kaldıktan sonra hamisi ile beraber Şam’a gitti ve orada 950 senesinin Aralık ayında öldü.

  • Mantık’ta; -Mantığa Giriş- ve -Mantığın Özetlenmesi’ni yazdı.
  • Tabiat bilimlerinde Aristoteles’in Fizik, Meteoroloji, Gök ve Yer Hakkında (: De Coelo et Mundo) kitaplarına şerhler yazdı.
  • Gök Kürelerinin Hareketi Hakkında da bir kitap yazdı.
  • Psikolojide Afrodisiash Aleksandros’un De Anima Kitabı üze­rine bir şerh ve Ruh Üzerine; Ruhun Gücü, Birlik ve Bir Olan; Akıl ve Aklî Olan (yani Aristoteles’te -akü- kelimesinin çeşitli an­lamları üzerine) gibi çeşitli konularda incelemeler yazdı.
  • Metafizikte, cevher, zaman, mekan ve âlçü hakkında risaleler ve Bilgelik Mücevheri, Bazı Sorunlara Cevap Mektubu, Sorunların Kaynakları, Yaradanın Bilinmesi başlıklı çeşitli incelemeler yazdı.
  • Ethik’te, Aristoteles’in Nikomakhos Alılakt adlı kitabına bir şerh yazdı.
  • Orijinal eserlerinden en iyi bilinenler şunlardır : Ansiklopedi: Bilim ve sanatın bütün dallarının kısa bir anla­tımını ve tanıtımını verir. Politik Rejim ; İlkeler Kitabı olarak bilinir. Bu kitap Maymoni-des tarafından şöyle tavsiye edilir ; «…Mantık hakkmda Ebu Nasr el-Farabi’ninkilerden başka hiçbir kitabı okumamanızı tavsiye edi­yorum. Çünkü yazdığı herşey, özellikle İlkeler Kitabı ince öğütül­müş un gibidir…