Erozyon ya da aşınım; toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayıdır. Doğal erozyon uzun yıllar içinde oluşurken, insan müdahalesi olmamış alanlarda ana maddeden toprak oluşumuna eşit ya da daha az bir hızla oluşur.

Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayına erozyon (aşınım) denir. Doğal erozyon, uzun yıllar içinde, doğal koşullarda oluşur. İnsan müdahalesi olmamış alanlarda ana maddeden toprak oluşum hızına eşit ya da daha az bir hızla oluşur. Söz konusu bu doğal erozyon sürecinde, üstten erozyonla taşınan toprak miktarı ile alttan ana kayanın ayrışması ile oluşan toprak miktarı arasında dinamik bir denge vardır.

Doğal erozyonun yanı sıra, insanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bir dizi yapay etken, erozyonu bir afet niteliğine dönüştürmektedir. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen ögelerdir. Erozyona neden olan en önemli iki etken, akarsu ve rüzgardır. Akarsu ve rüzgar erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır. Erozyon çeşitlerinden olan su erozyonu en etkili erozyondur. Bu erozyonda yağmur damlalarının aşındırmasının yanında yüzey akışa geçen sularında önemli bir etkisi vardır. Diğer bir erozyon çeşidi olan rüzgar erozyonu ise rüzgarın etkisiyle gerçekleşen aşınım ve taşınım olayıdır. Erozyon sebebiyle toprağın verimliliği azalmakta, besin maddeleri yok olmakta, suları kirletmekte, ürünlerde verim ve kalite düşmektedir. Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl 500 milyon ton verimli toprağımız kaybolmaktadır.

Erozyondan korunmanın en etkili yolu mevcut bitki örtüsü korunmak, çıplak arazileri ağaçlandırmaktır. Bunun dışında alınabilecek basit önlemlerden bazıları; tarla açma gibi nedenlerle ormanlar tahrip edilmemeli, barajların ve göllerin su toplama alanları  ağaçlandırılmalı, araziler eğim doğrultusunda değil, eğime dik olarak sürülmeli ve ekilmelidir. Rüzgarların etkili olduğu alanlarda ise rüzgarın hızını kesecek engeller yapılmalı, Ürünler hasat edildikten sonra anız yakılmamalı, akarsu yatakları ıslah edilmeli ve erozyonla mücadele ile ilgili olarak halk eğitilmelidir.