Epidemiyoloji, bir topluluktaki hastalık ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen sebepleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır. Amacı; topluluğun dağlığını geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık verilerini toplamak, yorumlamak ve bu verileri işlemektir.

Epidemiyoloji sözcüğü Eski Yunan dilinde “epi (üstüne, üzerine)” ve “demos (halk)” ve “logos(söz-söylev)” sözcüklerinden türetilmiştir.

Bir bilim olarak epidemiyoloji, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, kanser, akıl hastalıkları ve akla gelebilecek diğer pek çok sağlık sorununda önemli ilke ve uygulama yöntemleri geliştirmiştir. Bir toplumda en sık görülen, öldüren ya da sakat bırakan sağlık sorunları başta olmak üzere hemen hemen bütün sağlık sorunlarının incelenmesinde geçerli bilimsel esaslar getirir. Bunu gerçekleştirmek için;

  • Hastalık ve sakatlıkların özelliklerini ve toplumdaki dağılımlarını sağlık sorunu olarak boyutlarını ortaya koyar. Hastalıkları tanımlayan, hipotez kuran ve sonuçları değerlendiren, deneysel olarak sonuçları doğrulayan yöntemler kullanır.
  • Olayların kişi, yer ve zaman bakımından özelliklerini değerlendirerek bunlarla ilgili bilgi sağlar. Bunun sebebi, bir sağlık sorununun belirlenmesinde ve çözümünde kişi, yer ve zamana ait pek çok bilginin önemli olmasıdır. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, sosyo-ekonomik durum, evlilik/bekârlık gibi kişiye ait özellikler genellikle sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır.
  • Daha sonra elde ettiği bilgilerle bir varsayım geliştirerek mantıklı ve sistemli bir şekilde bunların araştırılmasına geçilir.

Ayrıca bakın;