Ekonomi, bir ülkenin veya bölgenin kaynaklarını yönetme ve bu kaynakları üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde kullanma bilimidir. Ekonomi, insanların ihtiyaçlarını karşılama ve sınırlı kaynakları etkin bir şekilde kullanma yollarını araştırır. Ekonomi, bireylerin, işletmelerin, hükümetlerin ve diğer ekonomik birimlerin davranışlarını ve kararlarını inceleyerek ekonomik aktiviteleri anlamaya çalışır.

Temel olarak, ekonomi üç ana kavram üzerine odaklanır:

 1. Üretim: Mal ve hizmetlerin üretilmesi için kaynakların kullanılması sürecidir. Bu süreçte toprak, emek, sermaye ve girişimcilik gibi üretim faktörleri etkin bir şekilde kullanılır.
 2. Dağıtım: Üretilen malların ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasıdır. Bu aşamada tedarik zincirleri, pazarlama, lojistik gibi unsurlar etkilidir.
 3. Tüketim: Üretilen malların ve hizmetlerin insanlar tarafından kullanılması ve ihtiyaçlarını karşılama sürecidir.

Ekonomi Dalları

Ekonomi, ülkelerin refah düzeyini belirleyen önemli bir faktördür ve hükümetler tarafından politika yapımında ve ekonomik kararların alınmasında dikkate alınır. Aynı zamanda işletmeler ve bireyler için de ekonomik faaliyetlerini yönetmede ve geleceği planlamada önemlidir.

Mikroekonomi ve makroekonomi, iktisat biliminin iki temel alt alanıdır ve farklı düzeylerdeki ekonomik konuları incelerler.

Mikroekonomi

Mikroekonomi, ekonominin alt birimi olarak düşünülen bireyler, hanehalkları ve firmalar düzeyindeki ekonomik davranışları ve kararları inceler. Mikroekonomi, piyasaların işleyişini ve kaynakların nasıl tahsis edildiğini anlamak için bireylerin ve firmaların arz ve talep ilişkilerini analiz eder. Bazı temel konuları şunlardır:

 1. Talep ve Arz: Ürün veya hizmetlere olan talebin, fiyat, gelir ve diğer faktörlere nasıl tepki verdiğini inceler. Aynı şekilde, üreticilerin ürünleri satmak için ne kadar arz ettiklerini belirleyen faktörleri de araştırır.
 2. Tüketici Davranışı: Bireylerin tercihleri, bütçeleri ve ihtiyaçlarını nasıl dengelediklerini ve bu dengeye göre ne tür mallar ve hizmetler satın aldıklarını inceler.
 3. Firma Davranışı: Üretim süreci ve maliyetler, firmaların kar elde etmek için nasıl üretim ve fiyatlandırma kararları aldıklarını araştırır.
 4. Piyasa Yapısı: Farklı piyasa türlerini (tam rekabet, monopol, oligopol, monopolistik rekabet) analiz ederek firmaların pazar gücü ve rekabet durumunu inceler.

Makroekonomi

Makroekonomi, bir ülke veya bölgedeki ekonominin genel performansını ve toplam ekonomik değişkenleri inceler. Makroekonomi, mikroekonominin üzerine inşa edilir ve ekonominin büyük resmini ele alır. Bazı temel konuları şunlardır:

 1. GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla): Bir ülkenin ekonomisinde üretilen toplam mal ve hizmetlerin değerini ifade eder ve ekonominin büyüklüğünü ölçer.
 2. Enflasyon: Genel fiyat seviyelerindeki sürekli ve sürdürülen artışı inceler ve fiyatların artma eğilimini ölçer.
 3. İşsizlik: Bir ekonomide çalışma gücünün ne kadarının istihdam edilmediğini ve işsizlik oranını belirler.
 4. Para Politikası: Merkez bankalarının para arzını ve faiz oranlarını kontrol ettiği politikaları inceler.
 5. Mali Politika: Devletin bütçe açıklarını veya fazlalarını, vergi politikalarını ve harcama politikalarını analiz eder.
 6. Mikroekonomi ve makroekonomi, iktisat biliminin temelini oluşturur ve ekonomik olayları daha iyi anlamak ve ekonomik politikalar geliştirmek için kullanılan önemli analiz araçlarıdır.