Ahi kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup “kardeşim” anlamına gelir. Ahilik de kardeşler topluluğu anlamındadır. Ahi teşkilatı Müslüman-Türk toplumunun 13. yüzyıldan sonra iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimini sağlayan (bu yazıyı yazan kişi olarak yorumum bence zamanla tarikatı ortaya çıkaran ve tasavvufu İslam’a sokan), mesleki dayanışmayı sanat ve ahlaki değerlerle koruyan dönemin Türk esnaf birliklerinin adıdır. Bu birlikleri kuranlar Ahiler(kardeşler)’dir.

Bu teşkilatın temel felsefesi inanç ve ibadetin, sanat ve zanaat da bütünleştirilerek “dayanışma”, “itidal”, “kanaatkârlık” gibi bir takım toplumsal ve ahlaki ilkeler etrafında yer almaktır. Amaçları yerleşik hayata geçen ve kentleşen bir toplumun insanlarını yardımlaşma duygusu altında toplayarak teşkilatlanmalarını sağlamaktır. Teşkilatlanma Horasandan gelen Fütüvvet Teşkilatının Türkler tarafından geliştirilen ve özellikle Anadolu’da yaygınlaşmış olan bir şeklidir.